DM800HDseV2 : PurE2 6.2 2019.01.03 (v5)
dm800sev2-PurE2-6.2-20190103_Japhar_v5.nfi

MEGA Japhar :
codice:
https://mega.nz/#!SZ4G0CxD!n2GggGTlUGJXYWazcRFfrgGB1YlHbqR1yu64N2nje3A